Credits recognition

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per part del Departament d’Educació a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial, crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació reglada dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior, o mitjançant altres vies. Això es regula a la normativa estatal i autonòmica per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials i en el reglament intern de l’escola superior de disseny i arts plàstiques (ESDAP).

Mitjançant el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, s’ha establert l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, (BOE núm. 259, de 27.10.2009); el seu article 6 preveu que les administracions públiques han de fer pública la seva normativa sobre el sistema de reconeixement i transferència de crèdits dels ensenyaments artístics superiors.

Aquí pots descarregar-te: 1/ normativa ESDAP Catalunya i 2/ la normativa general [ Resolució: ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments especíics en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors.]

> Recorda consultar en el calendari ESDAP Catalunya el període per entregar la documentació a la secretaria del teu campus <


Aquí pots descarregar-te les sol·licitud per demanar reconeixements dels estudis CFGS valorats per la Comissió de Reconeixements ESDAP Catalunya.

> Terminis de sol·licitud: consuletu calendari
Entrega la documentació específica a la secretaria del campus de referència:

1. Relació de la documentació necessària: certificat acadèmic oficial dels estudis cursats amb anterioritat en centres superiors d’ensenyament o en un altre centre de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
2. Model de sol·licitud (genèric).
3.Terminis de sol·licitud: consulteu calendari
Descarregueu-vos reconeixements Formació Addicional

Procediment específic  de reconeixement de crèdits  dels titulats en Disseny regulat pel Decret 1496/1999 que vulguin obtenir el títol Superior de Disseny de la nova titulació en l’EEES i la mateixa especialitat.
Els estudiants que cursen estudis superiors a l’ESDAP Catalunya podran sol·licitar la validació de crèdits per: • Experiència laboral • Experiència artística • Altres estudis no oficials Per fer-ho, han de presentar a la secretaria dels campus la documentació següent: 1. Full de sol·licitud de reconeixement per validació degudament emplenat i signat. 2. Una taula-resum amb la relació de la documentació aportada 3. Originals i fotocòpies de la documentació justificativa aportada. El període de sol·licitud de reconeixements: consulteu Calendari   + INFO general
> Només es validen assignatures senceres.

EXPERIÈNCIA LABORAL:

Variable temps
Variable adequació entre feina i estudis: parcialment relacionada o totalment relacionada.

-Parcialment relacionada1 crèdit cada 300 hores
-Totalment relacionada1 crèdit cada 100 hores

Documents (tots) a presentar si es treballa per compte d’altri:
1.Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral, o full de serveis o certificat de l’administraciócorresponent.
2.Certificat de l’empresa o empreses, de l’entitat o entitats legalment constituïdes, on consten, de manera detallada, les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, o elcontracte de treball si la descripció del lloc de treball és clara, sempre i quan es considerin parcialment o totalment relacionades amb els ensenyaments superiors quecursa.

Documents (tots) a presentar si es treballa per compte pròpia:
1.Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, o fulls de cotització com autònom/a corresponents al temps que es vol acreditar.
2.Epígraf del IAE en què es duu a terme l’activitat, sempre i quan es consideri parcialment o totalment relacionada amb els ensenyaments superiors quecursa.
3.Declaració jurada on consti, de manera detallada, les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, sempre i quanes considerin parcialment o totalment relacionades amb els ensenyaments superiors que cursa.

1- Formulari Sol·licitud Validació (PDF)

2- Documentació Justificativa
Els estudiants que cursen estudis superiors a l’ESDAP Catalunya podran sol·licitar la validació de crèdits per: • Experiència laboral • Experiència artística • Altres estudis no oficials Per fer-ho, han de presentar a la secretaria dels campus la documentació següent: 1. Full de sol·licitud de reconeixement per validació degudament emplenat i signat. 2. Una taula-resum amb la relació de la documentació aportada 3. Originals i fotocòpies de la documentació justificativa aportada. El període de sol·licitud de reconeixements: consulteu Calendari   + INFO general
> Només es validen assignatures senceres.

EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA/PROFESSIONAL

Obres executades, participació en certàmens, premis rebuts, etc.
Documentacióa presentar:
  1.Programa o catàleg de l’obra, exposició, etc... amb evidències de participació individual, en equip o de direcció si s’escau, així com la descripció dels continguts per tal de poder-ne valorar la relació amb els ensenyaments superiors que cursa. En l’evidència han de constar les informacionssegüents:
Nom de la persona interessada:
Nom de l’obra:Període en dates de l’actuació:
Lloc (o llocs) de l’actuació: Nombre d’actuacions:
Entitat de producció i/o creació de l’obra:

  2.Acreditació de la participació en certàmens i concursos amb evidències de la participació individual, en equip o de direcció si s’escau, així com de la descripció dels continguts per tal de poder-ne valorar la relació amb els ensenyaments superiors que cursa. En l’evidència han de constar lesinformacions:
Nom de la persona interessada:
Nom de l’obra:Període en dates de l’actuació:
Lloc (o llocs) de l’actuació:
Nombre d’actuacions:
Entitat de producció i/o creació de l’obra:

 3.Certificat de l’entitat organitzadora del premi amb evidències de la participació individual, en equip o de direcció si s’escau, així com la descripció dels continguts per tal de poder-ne valorar la relació amb els ensenyaments superiors que cursa. En l’evidència han de constar lesinformacions:
Nom de la persona interessada:
Nom de l’obra:Període en dates de l’actuació:
Lloc (o llocs) de l’actuació:
Nombre d’actuacions:
Entitat de producció i/o creació de l’obra:

 4.Exemplars de publicacions conferències,etc.

1- Formulari Sol·licitud Validació (PDF)

2- Documentació Justificativa
Els estudiants que cursen estudis superiors a l’ESDAP Catalunya podran sol·licitar la validació de crèdits per: • Experiència laboral • Experiència artística • Altres estudis no oficials Per fer-ho, han de presentar a la secretaria dels campus la documentació següent: 1. Full de sol·licitud de reconeixement per validació degudament emplenat i signat. 2. Una taula-resum amb la relació de la documentació aportada 3. Originals i fotocòpies de la documentació justificativa aportada. El període de sol·licitud de reconeixements: consulteu Calendari   + INFO general
> Només es validen assignatures senceres.

PER ALTRES ESTUDIS NO OFICIALS

Cursos duts a terme, totalment relacionats amb els estudis que cursa, que no comporten l’obtenció d’un títol amb valor acadèmic.
Variable quantitativa: nombre d’hores de la formació

1 crèdit per cada 50 hores de formació

Aquest nombre de crèdits s’aplicarà en un màxim de 36.

Documents a presentar:
  1.Certificats dels cursos amb identificació de l’empresa o entitat legalment constituïda que l’imparteix, amb indicació de la durada i contingut delsmateixos

OBSERVACIONS:
  1.Un mateix concepte no podrà ser meritat en més d’un bloc
  2.El nombre total de crèdits obtinguts entre tots els blocs no pot superar els36
  3.Si la documentació a valorar està presentada en llengua estrangera cal presentar-la amb traducciójurada
  4.Quan l’alumne/a ha fet una primera sol·licitud de validació de crèdits i no ha arribat el màxim del total establert de 36 crèdits, pot tornar a tramitar una sol·licitud de validació de crèdits fins arribar al total de crèdits possibles, sempre que les activitats realitzades ho siguin en data posterior a la primera sol·licitud realitzada.
  5.La documentació cal presentar-la en original o fotocòpia compulsada, clara i ben relacionada. En el cas que no es llegeixi no podrà servalorada.
  6.Si es prové d’una formacióaddicional no es poden demanar reconeixements de crèdits per validació. Cal cursar els 60 crèdits per obtenir la titulació.


1- Formulari Sol·licitud Validació (PDF)

2- Documentació Justificativa
RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE CRÈDITS EN ELS ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY ESDAP PER A LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS CULTURALS,  DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL I ALTRES CASOS DESCRITS.

Criteris:
  1.Els destinataris seran alumnes matriculats a l’ESDAP.
  2.Aquests crèdits no es qualifiquen numèricament ni computen a efectes del còmput de la mitjana de l’expedient acadèmic. A l’expedient constarà R de reconegut.
  3.Els crèdits s’adjudicaran a partir de la taula publicada per a cada curs segons el criteri de les Comissions de reconeixements i de Coordinació General, ESDAP.
  4.Es reconeixerà fins un màxim de 6 crèdits d’assignatures optatives, del total delsestudis que l’alumne estigui cursant.

>> Vegis pàgina 7 del Document Normativa Reconeixements ESDAP Catalunya
Consulta tota la INFORMACIÓ a l'apartat International

La creació de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya suposa que les set escoles d’art i disseny es converteixen en les seus que vertebren i coordinen els Estudis Superiors de Disseny a Catalunya.

L’estructura d'ESDAP Catalunya en set campus és una organització singular que fa indispensable una gran clarificació i coordinació de tots els processos de gestió convencionals d’una institució educativa i molt més encara en programes de mobilitat, on s’abasten alhora processos molt diversos: acadèmics, de comunicació, econòmics…

S’han d’establir, per tant, uns criteris i reglaments molt clars per tal d’augmentar l’eficàcia i resoldre amb eficiència els problemes que poden sorgir. Aquest fet implica que sigui necessari establir una normativa unitària que gestioni els programes de mobilitat en les diferents seus, integri experiències prèvies i estableixi uns processos clars, transparents i justos que assegurin l’èxit d’aquests programes de mobilitat. Aquesta normativa pretén esdevenir una eina fonamental en el desenvolupament dels diferents programes de mobilitat que ESDAP Catalunya pugui subscriure i donar resposta a les necessitats derivades de la gestió dels mateixos, unificar estratègies, processos i documents; unir esforços per tal de configurar una estructura comuna que doni suport tant als coordinadors de mobilitat de les seus com als propis usuaris dels programes de mobilitat.

L’objectiu final és que la mobilitat esdevingui una eina fonamental en el procés d’internalització de la nostra Institució…

Normativa de mobilitat completa