Alumnos

La matrícula es portarà a terme a través de la aplicació de la Secretaria virtual.

Instruccions bàsiques aplicació matrícula

1.- Estudiants que sol·liciten un canvi de campus i/o especialitat:

• Han de sol·licitar prèviament aquest tràmit durant el període indicat en el calendari acadèmic. • Els canvis de campus i/o especialitat s’adjudiquen sempre que quedin places vacants a partir de finalitzar la matrícula ordinària de juny i setembre. • Per garantir la plaça que l’alumne/a ocupa a l’ESDAP cal que es matriculi a la seva campus/especialitat d’origen, prèviament a l’adjudicació de vacants. Un cop adjudicats els canvis de campus i/o especialitat, si són favorables a l’alumne/a, es procedirà al canvi de campus i/o especialitat.

2.- L’estudiant que desitgi sol·licitar reconeixement de crèdits , ho ha de fer constar en el moment de formalitzar la matrícula, marcant la casella 'Sol·licitaré reconeixement de crèdits'.

  1. Les sol·licituds, tant de reconeixement/validació de crèdits com de canvi de modalitat o de campus/especialitat, es tramitaran en paper, a través de les secretaries dels campus.
  2. Tenen prioritat en el canvi de modalitat els estudiants que tinguin una mitjana d’expedient acadèmic més alta. (EDU/2536 /2010).
  3. Els estudiants amb assignatures pendents, no es matricularan fins que no disposin dels horaris de curs del campus, per tal d’evitar la incompatibilitat d’horaris entre assignatures, tal com està previst en el calendari acadèmic.

Les places vacants, si n’hi ha, s’adjudicaran segons expedient acadèmic seguint l’ordre següent:

  1. Alumnat ESDAP que hagin sol·licitat un canvi de campus i/o especialitat.
  2. Reincorporacions
  3. Ex-alumnes dels campus ESDAP amb el títol de Disseny regulat pel Decret 1496/1999 (antics ESD) que sol·licitin cursar els EAS en la mateixa especialitat.

En tots els casos, l’adjudicació de places es farà seguint l’ordre decreixent de la nota mitjana de l’expedient acadèmic.

3.- És important que l’estudiant consulti la normativa de permanència en el moment de formalitzar la matricula.

Sol·licitud: consulta apartat "Sol·licituds". (Cal aportar mitjana acadèmica).

> Sol·licituds cursar assignatura en una altre campus > es resoldrà després del període de matrícula > informació a la secretaria d'origen.  2n semestre> realitzar sol·licituds abans de l'11 de febrer.

 
Campus Llotja
1 QT / / 2 QT
 
Campus Deià
1 QT / / 2 QT
 
Campus Serra i Abella
1 QT / / 2 QT
 
Campus Pau Gargallo
 
Campus Olot
1 QT / / 2 QT
 
Campus Vic
1 QT / / 2 QT
 
Campus Ondara
1 QT / 2 QT

 
 
Matins / Tardes
L’alumne/a ha de realitzar les pràctiques en el mateix curs en el qual s’ha matriculat d’aquestes. En cas de no realitzar-les obtindrà un NP i caldrà que es torni a matricular el curs vinent.

El Projecte final d’estudis només es podrà avaluar si s’han realitzat les pràctiques abans de l'avaluació del 2n semestre del juny  (consulteu calendari).

No hi ha convocatòria de setembre. INFORMACIÓ PRÀCTIQUES

Els estudiants que cursen estudis superiors a l’ESDAP podran sol·licitar la validació de crèdits per: • Experiència laboral • Experiència artística • Altres estudis no oficials Per fer-ho, han de presentar a la secretaria dels campus la documentació següent: 1. Full de sol·licitud de reconeixement per validació degudament emplenat i signat. 2. Una taula-resum amb la relació de la documentació aportada 3. Originals i fotocòpies de la documentació justificativa aportada. El període de sol·licitud de reconeixements: consulteu Calendari.

 

 
1 - Formulari Sol·licitud Validació (PDF)

 

 
2 - Relació Documentació (.docx) 2016/17

 

 
3 - Documentació Justificativa (PDF)

Requisits sol·licitud títol:

- Pràctiques finalitzades

- Acreditació de la competència en llengua estrangera :

> Els alumnes que iniciïn els ensenyaments superiors en el curs acadèmic 2018-2019 i posteriors, els plans d'estudi han de preveure que a la data de sol·licitud del Títol Superior l'alumne acrediti almenys el nivell B-2 del MECR, d'alguna de les llengües següents: anglès, alemany, francès, italià, àrab, coreà, danès, finès, grec, irlandès, japonès, neerlandès, portuguès, romanès, rus, suec o xinès, així com de qualsevol altra llengua estrangera que es pugui incloure en el futur dins de la relació de llengües que poden impartir les Escoles Oficials d'Idiomes.

  1. Tens el nivell B2?
  2. Acreditació competència llengües estrangeres - enllaç RESOLUCIÓ ENS/2480/2017
  3. Enllaç RESOLUCIÓ ENS/62/2016
  4. Enllaç resolució ENS/1391/201 (modificació de l'apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016)

> Els alumnes matriculats a 1er curs el 17/18, 16/17, 15/16 o anteriors, cal que acreditin en finalitzar els estudis el nivell B1 d'una tercera llengua per tal de sol·licitar el títol.

Informacions addicionals: L'Escola Oficial d'Idiomes fa dues convocatòries lliures per obtenir el certificat, una ordinària al juny i una extraordinària al febrer. També imparteix cursos d'estiu intensius de 80 hores:

 

Marca ESDAP Catalunya