FAQ preguntas frecuentes

Aquest espai et pot ajudar a resoldre els dubtes més habituals


En acabar els estudis obtindràs un títol de grau oficial de disseny del Marc dels EAS (Estudis Artístics Superiors) adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior, verificat per l'Agència de Qualitat Universitària (AQU) i expedit pel Departament d'Educació.

 

Sí. Els Títols Superiors d’Ensenyaments Artístics són  considerats de nivell 2 del marc de qualificacions que l’Espai Europeu d’Educació Superior exigeix i que condueixen als estudis oficials de postgrau: Màster i Doctorat. Vegis normativa existent: RD 96/2014, de 14 de febrer, per el que es modifica el RD 1027/2011, de 15 de juliol i 1393/2007 de 29 d’octubre. Vegeu normativa aquí

 

Sí, els alumnes dels Centres Superiors de Disseny disposaran del SET tal com es descriu, vegis normativa existent al RD 21/2015 de 23 de gener, per el que modifica el RD 1614/de 26 d’octubre i al Decret 85/2014 de 10 de juny i es concreta al RD 197/2015 de 23 de març. Vegeu normativa aquí

 

Sí. Pots demanar les Beques convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Trobaràs més informació a l'apartat " Informació sobre Beques"

 

Para completar los Estudios Superiores hay que cursar 240 créditos ECTS. Precio público crédito ECTS = 21'73 € (1303,8 € por un curso de 60 créditos) / Precio créditos ECTS Reconocido = 5'43 € / Factor multiplicador para convocatoria = 1'5 / Factor multiplicador para convocatoria = 1'8Consulta los Precios Públicos en el DOGC 6374

 

No, però és recomenable ja que la prova específica es basa en uns contiguts artístics/humanístics. No obstant, qualsevol modalitat de batxillerat permet accedir-hi.

 

Sí, sempre que hi hagi l'especialitat sol·licitada i que trobis places al setembre.

 

Sí, has de cursar obligatòriament 8 ECTS de pràctiques en empresa. L'ESDAPC estableix convenis amb entitats col·laboradores que acullen els estudiants en pràctiques.

 

Sí, recorda si ja ets alumne/a que t'has de matricular d'un mínim de 41 crèdits ECTS per curs. En el cas que optis per una matrícula de temps parcial són 24 crèdits. Consulta la normativa aquí

 

Un crédit ECTS equivale a 25 horas

 

L’accés als estudis requereix tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i superar una prova específica d’accés.

Les persones de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica regulada i organitzada pel departament competent en matèria educativa, i que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents.

Tenen dret a l'exempció de la prova d'accés que han de fer les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic en el procediment d'accés als ensenyaments artístics superiors, les persones que hagin superat la part comuna de les proves d'accés als cicles de grau superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, o de formació professional inicial o dels ensenyaments esportius. Per a fer efectiva l'exempció han de presentar, en el centre escollit per fer les proves i dins el termini d'inscripció de la prova específica d'accés als ensenyaments artístic superiors, la sol·licitud d'exempció adjuntant l'acreditació d'haver superat la part comuna de les proves d'accés abans esmentades.