Treballs Finals d'Estudis | Curs 2017/18

Loview. Una interpretació gràfica de l'amor / Èrica Erra

Èrica Erra / ESDAP Catalunya / Campus Vic

Loview és una proposta que neix de la necessitat d'explicar el fenomen de l'amor en la societat occidental del s. XXI. L'amor es planteja com un problema de comunicació social, i a la vegada visual, a causa de la polisèmia i l'alta abstracció que aquest concepte representa. Ens referim a un concepte popularment conegut i de baixa intensitat conceptual; l'ambigüitat que el caracteritza causa ambivalència i confusió. Per què l'amor? Malgrat l'evolució de les investigacions científiques i la tendència a explicar l'amor des d'una visió reduccionista, esdevé la necessitat d'entendre l'amor des de l'experiència que genera el llenguatge, els sentiments i l'emoció. D'aquesta forma, l'amor s'entén com la construcció social d'un vincle afectiu que influeix i condiciona la seva percepció, i que la persona utilitza per a donar sentit a les seves experiències afectives i individuals. La solució per a aquest projecte reinterpreta l'imaginari de l'amor a través de les experiències socials, l'estètica i el llenguatge. La tasca d'investigació i cerca de referents que expliquen l'amor d'una forma analítica i raonada són essencials per generar una narrativa que exposi l'amor des de la imparcialitat i amb l'objectiu de conduir l'espectador a la reflexió. Per mitjà del disseny gràfic, la creativitat i estratègies de comunicació visual es pretén realitzar un enfoc que expliqui l'amor des de l'experiència estètica, entès com la captació sensible i satisfactòria que produeix la pura contemplació de la realitat amorosa. El disseny del producte resultant recull una interpretació gràfica de l'amor, materialitzat en una publicació editorial; una revista especialitzada que mostra una altra forma de parlar sobre l'amor, aquesta vegada visual, amb el desig d'evocar, qüestionar i imaginar. L'amor entès com un poder creatiu de l'individu que dóna sentit social, vital i estètic com a part de la seva identitat.Vídeo


9 abril 2019 | ESDAP Catalunya, Disseny Gràfic

Galeria