Calendari

Calendari general del curs  22/23

Descarrega't el calendari


Calendari matrícula 22/23 

ATENCIÓ: Matrícula 22/23: alumnat 2n, 3r i 4t (sense assignatures pendents + alumnes que no promocionen 1R): de l'1 al 6 de juliol:

La matrícula es portarà a terme a través de la aplicació de la Secretaria virtual.

Instruccions bàsiques aplicació matrícula

1.- Estudiants que sol·liciten un canvi de campus i/o especialitat (l'alumnat de nova incorporació al juny o setembre no ho pot sol·licitar):

• Han de sol·licitar prèviament aquest tràmit durant el període indicat en el calendari acadèmic. • Els canvis de campus i/o especialitat s’adjudiquen sempre que quedin places vacants a partir de finalitzar la matrícula ordinària de juny i setembre. • Per garantir la plaça que l’alumne/a ocupa a l’ESDAPC cal que es matriculi a la seva campus/especialitat d’origen, prèviament a l’adjudicació de vacants. Un cop adjudicats els canvis de campus i/o especialitat, si són favorables a l’alumne/a, es procedirà al canvi de campus i/o especialitat.

2.- L’estudiant que desitgi sol·licitar reconeixement de crèdits , ho ha de fer constar en el moment de formalitzar la matrícula, marcant la casella 'Sol·licitaré reconeixement de crèdits'.

 1. Les sol·licituds, tant de reconeixement/validació de crèdits com de canvi de modalitat o de campus/especialitat, es tramitaran en paper, a través de les secretaries dels campus.
 2. Tenen prioritat en el canvi de modalitat els estudiants que tinguin una mitjana d’expedient acadèmic més alta. (EDU/2536 /2010).
 3. Els estudiants amb assignatures pendents, no es matricularan fins que no disposin dels horaris de curs del campus, per tal d’evitar la incompatibilitat d’horaris entre assignatures, tal com està previst en el calendari acadèmic.

Les places vacants, si n’hi ha, s’adjudicaran segons expedient acadèmic seguint l’ordre següent:

 1. Alumnat ESDAPC que hagin sol·licitat un canvi de campus i/o especialitat.
 2. Reincorporacions
 3. Ex-alumnes dels campus ESDAPC amb el títol de Disseny regulat pel Decret 1496/1999 (antics ESD) que sol·licitin cursar els EAS en la mateixa especialitat.

En tots els casos, l’adjudicació de places es farà seguint l’ordre decreixent de la nota mitjana de l’expedient acadèmic.

3.- És important que l’estudiant consulti la normativa de permanència en el moment de formalitzar la matricula.

Sol·licitud: consulta apartat "Sol·licituds". (Cal aportar mitjana acadèmica).

> Sol·licituds cursar assignatura en una altre campus > No es preveu pel curs 22/23.

 


Calendari de matrícula_curs 22/23

 

Descarrega't el calendari d'inscripcions i matrícules per al curs 22/23

 

 

 
Campus Llotja
1 QT / / 2 QT
 
Campus Deià

1 QT / / 2 QT

 
Campus Serra i Abella
1 QT / / 2 QT
 
Campus Pau Gargallo
1 QT / / 2 QT
 
Campus Olot
1 QT / / 2 QT
 
Campus Vic
 
Campus Ondara

1 QT / / 2 QT
 
 
Matins / Tardes
La configuració de l'Espai Europeu d'Educació Superior reclama l'existència de mecanismes de gestió i la garantia de la qualitat de la manera de fer. Entre els criteris establerts per a aquests processos i atenent les directrius dels òrgans europeus, apareix clarament explicitat el suport a l'aprenentatge autònom i al desenvolupament dels estudiants. En aquest context s’ha elaborat el vigent Pla d’Acció Tutorial (PAT) d’ESDAP Catalunya.
 
ESDAP Catalunya, ha donat resposta a aquesta demanda amb la proposta d'un Pla d'Acció Tutorial (PAT) que respongui a la naturalesa i idiosincràsia dels Estudis Superiors  de Disseny, a les característiques dels seus estudiants i de l'entorn en què se situen els seus set campus. Per tot això s’ha dissenyat un PAT que permet acompanyar l'estudiant en la totalitat del procés formatiu: des del seu accés als estudis  fins a la seva transició al món laboral, desenvolupant un conjunt d'accions en els  seus entorns de referència que ajudin a conèixer i triar amb fonament aquest tipus d'estudis.
 
Les estratègies per a l’acció tutorial sota la denominació de “Recursos d'aprenentatge i  suport a l'estudiant”, estableixen com a criteri que les institucions han de garantir que els recursos disponibles per al suport de l'aprenentatge dels estudiants siguin adequats i apropiats per a cada programa ofert.
 • Per a una bona experiència en educació superior, ESDAP Catalunya ofereix una àmplia gamma de recursos que faciliten l'aprenentatge als estudiants. Aquests van des de recursos físics, com biblioteques, centres d'estudi i infraestructura TIC, fins a recursos humans com tutors, orientadors i altres assessors.
 • A l'hora de planificar i proporcionar el suport als estudiants, ESDAP Catalunya té en compte les necessitats d'una població estudiantil diversa.
 • Els recursos d'aprenentatge i altres mecanismes de suport han de ser fàcilment accessibles per als estudiants.
 • ESDAP Catalunya ha establert un control de la implantació del PAT, controlant, revisant i millorant, de manera rutinària, l'efectivitat dels serveis de suport per als seus estudiants.
 • Pla d'inclusió
  ESDAP Catalunya treballa per garantir els drets i la inclusió de les persones amb discapacitat i/o NEE-NESE als estudis superiors. El Pla d'Inclusió (PdI) pretén preveure situacions, eliminar barreres, oferir recursos/suports i facilitar la plena participació i la igualtat d'oportunitats a les persones amb discapacitat en l'àmbit educatiu.
 • Descarrega't PAT (Pla d'Acció Tutorial)
   
Descarrega't Guia de l'Estudiant
Les pràctiques professionals és una assignatura obligatòria i específica en el currículum dels Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny de l’ESDAPC que contempla la formació pràctica de l’alumnat que haurà de realitzar en l’últim curs dels ensenyaments i abans de la finalització i defensa del Treball Final de Grau. Amb la realització de les pràctiques professionals s'assoleixen dos objectius bàsics:
- Completar, ampliar i consolidar els coneixements i les habilitats que s'han adquirit al llarg dels Estudis Superiors de Disseny.
- Assolir les competències de caràcter professional pròpies d’aquests estudis.
L’assignatura, de caràcter pràctic, es realitza mitjançant un acord amb centres de treball col·laboradors, on els alumnes fan les pràctiques professionals. L’assignatura és un pont entre la formació que rep l’alumnat a l’Escola Superior i l'entorn professional del disseny.

 
Normativa:
 • L’alumnat ha de realitzar les pràctiques en el mateix curs en el qual les ha matriculat d’aquestes. En cas de no realitzar-les obtindrà un NP i caldrà que es torni a matricular el curs vinent.
 • El Treball Final de Grau només es podrà avaluar si s’han realitzat les pràctiques abans de l'avaluació del 2n semestre del juny (consulteu calendari).
 • No hi ha convocatòria de setembre.


Campus Deià. Ignasi Agustí 2-4. 08042  Barcelona | Tel. 933 546 073

(Disseny d’Interiors)

Coordinació de pràctiques: Maite Díez
Adreça electrònica: mdiez33@xtec.cat
Horari d’atenció: Dilluns de 15 a 18h

Campus Llotja. Ciutat de Balaguer 17. 08022 Barcelona | Tel. 934 181 720

(Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors-Disseny de Moda-Disseny de Producte)

Coordinació de pràctiques: Florenci Jové
Adreça electrònica: fjove2@esdapcatalunya.cat
Horari d’atenció: Dimarts de 10 a13h  Despatx Pràctiques/Erasmus


Campus Pau Gargallo. Molí de la Torre, 16. 08915 Badalona | Tel. 933 99 76 52

(Disseny Gràfic)

Coordinació de pràctiques: Alicia Ferre 
Adreça electrònica: practiques@paugargallo.cat
Horari d’atenció: Dimarts de 15:00 a 16:30 // Despatx de direcció


Campus Serra i Abella. Jerusalem 2b. 08902 L'Hospitalet de Llobregat | Tel. 933 366 810

(Disseny Gràfic)  

Coordinació de pràctiques: Mònica Molins
Adreça electrònica: mmolin66@xtec.cat
Horari d’atenció: Dilluns de 13 a 14:30 h / Dimecres de 15 a 16:30h  / Despatx de pràctiques


Campus Olot. Pare Antoni Soler 1. 17800 Olot (Girona) | Tel. 972 262 403

(Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)

Coordinació de pràctiques: Amèlia Sardà
Adreça electrònica: asarda@xtec.cat
Horari d’atenció: Dijous 10:00 – 11:30 Despatx de direcció


Campus Ondara. Plaça del Centenari, s/n. 25300. Tàrrega (Lleida). Tel.  973 310

(Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)

Coordinació de pràctiques: Judit Recasens.
Adreça electrònica: jrecase1@xtec.cat
Horari d’atenció: Divendres de 9:30 a 11:30h / Aula d’Atenció a l’alumnat


Campus Vic. Rambla de Sant Domènec, 24. 08500 Vic. Tel. 938 854 851  

(Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)

Coordinació de pràctiques: Susanna Trapé.
Adreça electrònica: strape@xtec.cat
Horari d’atenció: dimecres de 15 a 16h


 

A continuació trobaràs tota la informació relacionada amb el TFG:

1. Calendari 

2. Instruccions/Guia: Aquí pots veure els diferents apartats que constitueixen el TFG, i els processos i requisits que caldrà seguir per lliurar i penjar el Treball Final de Grau.
3. Sol·licitud de tutor

 
Procediment sol·licitud de tutor TFG 21/22 
 
Termini del lliurament: el dia 28 de gener de 2022
Sol·licitud 

Podeu consultar la llista d'àmbits de cada especialitat i la llista de tutors.

La publicació de l’assignació de tutor es farà al tauler d'anuncis del campus i serà en data màxima el 11 de febrer.

 
4. Informe registre tutor: Aquest document és per al tutor i l’alumne/a; és el registre de seguiment de les tutories de TFG. Cal que aquests 4 registres es vagin signant a mesura que es realitzin les tutories.

5. Rúbrica d'avaluació:

 

6. Guia d'estil - Caràtules TFG


 
8. Horaris de les defenses orals amb les comissions avaluadores

Important:
les reunions es faran per Teams. Instal·leu-lo prèviament


Requisits sol·licitud títol:

 • Pràctiques finalitzades
 • Acreditació de la competència en llengua estrangera
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422 – 16.07.2009) determina a l’article 11 del títol II que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.
 
La cinquena competència transversal dels ensenyaments artístics superiors, especifica que els titulats i titulades, en finalitzar els estudis superiors del Grau en Disseny han de comprendre i emprar, almenys, una llengua estrangera en l’àmbit del seu desenvolupament professional [Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.]. http://www.esdap.cat/includes/idacwebmanager/attachment/RD_633_2010-Continguts_basics_Disseny.pdf
 
D’acord amb la RESOLUCIÓ EDU/3779/2021, de 21 de desembre, de modificació de l'apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l'acreditació de llengua estrangera per a l'expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors:

L’alumnat que hagi cursat els ensenyaments artístics superiors, marc on està situat el Grau en Disseny que imparteix ESDAPC, han de preveure que a la data de sol·licitud del Títol de Grau en Disseny, ha d’acreditar almenys el nivell B-1 del MECR, d'alguna de les llengües següents: anglès, alemany, francès, italià, àrab, coreà, danès, finès, grec, irlandès, japonès, neerlandès, portuguès, romanès, rus, suec o xinès, així com de qualsevol altra llengua estrangera que es pugui incloure en el futur dins de la relació de llengües que poden impartir les Escoles Oficials d'Idiomes.

Informacions addicionals:

Sol·licitud de títol

Procediment
Un cop heu superat tots els crèdits del Grau en Disseny que imparteix ESDAPC podeu procedir a la sol·licitud del títol.
Haureu d’anar presencialment a la secretaria del vostre campus de referència de l’ESDAPC, i omplir la sol·licitud de títol específica del Departament d’Educació. (La secretaria us facilitarà el document propi del Departament d’Educació)
Un cop verificada la superació de totes els crèdits per part de la Secretaria, es procedirà a l’abonament de les taxes d’expedició del títol amb el document de pagament emès per la secretaria.
 
Documentació que cal aportar:
 • Original del DNI vigent i una fotocòpia. No es pot tramitar amb el carnet caducat. (no serveix el carnet de conduir)
 • Si gaudiu d’alguna exempció/bonificació de matrícula porteu el carnet o el document acreditatiu.
 • Certificat acreditatiu d'un nivell en una tercera llengua equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.
 • En el supòsit que tramiteu el títol d’una altra persona, cal presentar l’autorització signada de la persona interessada.
Documentació que us lliurarà la Secretaria:
 • El resguard de pagament dels drets d’expedició.
 • Aquest resguard us servirà per demostrar que heu superat l’ensenyament i que el vostre títol està en procés de tramitació.
 
Recollida del títol:
 • Una vegada expedit s’avisa per correu electrònic als interessats.
 • S’ha de recollir personalment a la secretaria general d’ESDAPC, seu social (c/ Ciutat de Balaguer 17, Barcelona), presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada i el resguard de pagament de les taxes. Si s’escau, caldrà autorització del sol·licitant, juntament amb tota la documentació del sol·licitant, quan ho reculli una altra persona que no sigui la interessada.
Formularis de sol·licituds

 
Sol·licitud d'ampliació de matrícula
 
Sol·licitud per cursar una assignatura en un altre campus (Seguint les directrius del PROCICAT aquesta sol·licitud ha quedat anul·lada aquest semestre)
 
Sol·licitud de canvi de campus o especialitat
 
Sol·licitud d'anul·lació de convocatòria
 
Sol·licitud de canvi de modalitat
Del 24 al 31 de gener, per causes justificades i raonades, es pot sol·licitar el de canvi de modalitat (parcial / completa).
 
Sol·licitud genèrica

Calendari