Futurs alumnes

1. L’accés requereix: a) tenir el títol de batxiller o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i b) superar una prova específica d’accés.

2. Les persones de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica regulada i organitzada pel departament competent en matèria educativa, i que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents, i b) superar una prova específica d’accés.
El títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (o un títol declarat equivalent) dóna dret a accés directe. Es reserven 2 places per grup.

Tenen dret a l'exempció de la prova d'accés que han de fer les persones que no posseeixen el títol de batxiller en el procediment d'accés als ensenyaments artístics superiors, les persones que hagin superat:

Instrucciones para solicitar traslado curso 19/20

Sol·licitud per a reincorporació/formació addicional   (es resoldrà en funció de les places vacants després de la matriculació ordinària)

 

Període obert per a recepció sol·licituds > del 18 de juny al 5 de juliol 2019

La prova específica consta de dues parts:

 1. La part A té per objecte comprovar la possessió, en grau suficient, dels coneixements i habilitats adequats per accedir als ensenyaments. (50 %)
 2. La part B té per objecte comprovar la possessió de les capacitats necessàries per cursar amb aprofitament els ensenyaments. (50 %)
 • Cal superar ambdues parts de la prova.
 • Models de referència:

 

A1: Anàlisi Crítica d'un text

 

A2: Representació

 

B1: Valoració d'un disseny

 

B2: Procés creatiu

 

1. La sol·licitud d’inscripció a la prova específica d’accés és també la preinscripció als ensenyaments artístics superiors de disseny.

Les persones interessades poden inscriure’s en un mínim d’una opció i un màxim de vuit combinacions entre campus i especialitats. La sol·licitud d’inscripció, juntament amb la documentació que l’acompanya, s'ha de presentar en la secretaria del campus ESDAP Catalunya triat com a primera opció.

Instruccions per a la inscripció a la prova: (del 6 de maig a l'1 de juny de 2019)

 1. Omple el formulari d'inscripció, (accés a la preinscripció online) és important tenir cura de emplenar tots els camps.
 2. Presenta els documents que corresponguin, segons la teva situació acadèmica (veure criteris i procediments d’admissió, accés directe, trasllat,…), al campus que has triat en primera opció.
 3. Quan la secretaria del campus hagi verificat l'autenticitat i idoneïtat dels documents, podràs descarregar-te a través de la aplicació, un document amb codi de barres per poder fer el pagament de la inscripció.
 4. Abans de la publicació de la llista definitiva d’admesos a les proves, caldrà que hagis esmenat els defectes de la documentació aportada ( si fos el cas), i hagis fet el pagament.
formulari d'inscripció

 

2. Tots els estudiants de nou ingrés s’han de matricular de 1r curs complet.

Accés a matrícula

Instruccions per a formalitzar la matrícula:

1.-Omple el formulari de matrícula, és important tenir cura de completar tots els camps.

2.-L’alumnat que desitgi sol·licitar reconeixement de crèdits, ho ha de fer constar en el moment de formalitzar la matrícula, marcant la casella 'Sol·licitaré reconeixement de crèdits'.

Reconeixement de crèdits

Cal presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits -juntament amb la documentació demanada en cada cas- a la secretaria del campus on es cursaran els estudis.

3.- L’aplicació permet imprimir el resguard de sol·licitud de matrícula i realitzar el pagament, mitjançant targeta (online) o per caixer automàtic (mitjançant un document amb codi de barres que s’ha de descarregar el propi estudiant des de la aplicació). El pagament es pot fer fraccionat en dos terminis.

4.- El pagament de l’import de matriculació s’ha d’efectuar en les dates de matrícula assignada per a cada cas. S’estableixen 2 períodes d’adjudicació.

1a adjudicació ( del 2 al 6 de juliol de 2019 )

Els estudiants, amb adjudicació de las seva primera opció, que no hagin formalitzat la matrícula -o no hagin fet efectiu el pagament de l’import- durant el termini que tenen establert s’entén que renuncien a l’adjudicació donada i perdran la plaça. Els estudiants, amb adjudicació a 2a-8a opció, que no hagin formalitzat la matrícula -o no hagin fet efectiu el pagament de l’import- durant el termini que tenen establert opten a la 2a adjudicació de les possibles places vacants. Si es formalitza la matrícula s’entén que l’alumne/a no pot renunciar a la plaça a la que s’ha matriculat.

Els criteris de barem  serán sempre i en cada cas la nota més alta, mai el campus escollit.

2a adjudicació ( del 9 al 12 de juliol de 2019)

En el cas que l’estudiant no es matriculi a la plaça adjudicada, aquesta plaça es trasllada a les places vacants de setembre.

5.- Opcions preinscripció setembre:

 • En el cas que l’estudiant, després del segon barem no hagi tingut cap adjudicació, pot tornar a participar a la convocatòria extraordinària de setembre si hi ha places vacants. Si aquest estudiant vol mantenir la mateixa nota de la prova de juny amb les opcions triades de campus i especialitat, caldrà que cliqui el botó que apareix a tal efecte en la sol·licitud de preinscripció a la prova específica de setembre. Si es clica aquest botó l’estudiant no podrà optar a la preinscripció de la prova específica de setembre per millorar nota o realitzar un canvi de campus i/o especialitat. Recordar que després de la realització de la prova específica de setembre sempre es tindrà en compte la millor nota de les proves d’accés realitzades (juny-setembre).

   

 • En el cas que l’estudiant, després del segon barem, no s’hagi matriculat a la plaça adjudicada pot tornar a participar a la convocatòria extraordinària de setembre si hi ha places vacants. Si aquest estudiant vol mantenir la mateixa nota de la prova de juny amb les opcions triades de campus i especialitat, caldrà que ho comuniqui per instància a la secretaria del campus de referència a les dates publicades al calendari del web. Recordar que després de la realització de la prova específica de setembre sempre es tindrà en compte la millor nota de les proves d’accés realitzades (juny-setembre).

6.-Abans del dia 18 de juliol, tots els estudiants que han formalitzat la matrícula hauran de presentar el resguard de pagament i sol·licitud de matrícula a la secretaria del campus on s’han matriculat -en l’horari d’atenció d’aquesta- juntament amb la documentació següent: • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) o número de afiliació a la Seguretat Social. • Resguard de la sol·licitud del títol (de CF o de Batxillerat) si no es va presentar en el seu moment. • Còpia del resguard del pagament de l’import de la matrícula. En cas de comptar amb algun tipus de bonificació o exempció s’ha d’aportar la documentació oficial que ho acrediti.

7.-Fins que no s’hagi realitzat el pagament i els tràmit descrits l’estudiant no serà alumne/a de l’ESDAP Catalunya i en cap cas podrà assistir a les classes, ni ser avaluat, ni rebrà el nom d’usuari i contrasenya que li permetran l’accés al campus virtual de l’ESDAP Catalunya.