Futurs alumnes

1. L’accés requereix: a) tenir el títol de batxiller o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i b) superar una prova específica d’accés.

2. Les persones de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica regulada i organitzada pel departament competent en matèria educativa, i que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents, i b) superar una prova específica d’accés.

+ informació sobre la prova per als aspirants sense el requisit acadèmic (inscripcions: del 25 de març al 8 d'abril de 2019 / realització de la prova: 15 de maig)+ altre info d'interés: homologacions
El títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (o un títol declarat equivalent) dóna dret a accés directe. Es reserven 2 places per grup.

Tenen dret a l'exempció de la prova d'accés que han de fer les persones que no posseeixen el títol de batxiller en el procediment d'accés als ensenyaments artístics superiors, les persones que hagin superat:
 • La part comuna de les proves d'accés als cicles de grau superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, o de formació professional inicial o dels ensenyaments esportius, o bé les proves d'accés als cicles de grau superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, o de formació professional inicial o dels ensenyaments esportius.
 • Per a fer efectiva l'exempció l'han de sol·licitar en el centre on es faci la prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors i han d'acreditar la superació de la prova d'accés als cicles de grau superior.
 • Consulta Normativa 

DESCARGAR TRASLADOS ADJUDICADOS

Instruccions per solicitar trasllats. Curs 19/20

 
Descarrega't la informació sobre trasllats

Reincorporació i formació addicional
 • Estudiants que van abandonar els estudis i volen reincorporar-se a l'ESDAP Catalunya.
 • Estudiants que van cursar els Estudis Superiors de Disseny (Pla d’estudis regulat pel Decret 1496/1999, actualment en extinció)
 
Descarrega't la sol·licitud per a reincorporació i/o formació addicional   (es resoldrà en funció de les places vacants, un cap hagi finalitzat el període de matriculació ordinària)
Període obert per a la recepció de sol·licituds > del 18 de juny al 5 de juliol de 2019

 

Proves d'accés_ Convocatòria setembre 2019


Proves d'accés_ Convocatòria Juny 2019
Accés als Ensenyaments Artístics Superiors
Consulta tota la informació referent a l'accés als Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny.

+ Informació Accés Ensenyaments Artístics Superiors

Oferta de places per al curs 2019-2020

L’ESDAP Catalunya disposa de set campus repartits pel territori català:
 • Campus Deià (Barcelona)
 • Campus Llotja (Barcelona)
 • Campus Serra i Abella (L'Hospitalet de Llobregat)
 • Campus Pau Gargallo (Badalona)
 • Campus Ondara (Tàrrega)
 • Campus Olot (Olot)
 • Campus Vic (Vic)
En el document adjunt trobaràs la oferta de places per campus i especialitat (disseny gràfic, disseny de moda, disseny de producte i disseny d'interiors)
 
Descarrega't l'oferta places a juny del curs 19/20


Informació sobre la prova específica d'accés
La sol·licitud d’inscripció a la prova específica d’accés és també la preinscripció als ensenyaments artístics superiors de disseny.

1. Calendari de la prova específica d'accés:
La inscripció l'ha de fer tothom ja que és la preinscripció als Ensenyaments Superiors de Disseny.
 • Inscripcions a la prova específica / preinscripció als estudis: del 6 de maig a l’1 de juny de 2019
 • Prova específiica d'accés: dilluns 17 de juny de 2019
 • Qualificacions provisionals: 25 de juny de 2019
 • Qualificacions definitives: 28 de juny de 2019
 
Descarregat el calendari complet de la prova específica d'accés de juny de 2019

2. Horaris, durada i ponderació de la prova
La prova d'accés al curs 19-20 es realitzarà el dia 17 de juny de 2019 seguint el següent horari:

Matí
9.15 Inici de la prova. Tots els aspirants s’hauran d’identificar amb el DNI o Passaport i hauran de portar el resguard de pagament de la prova; sense identificació no es podrà fer la prova.

De 9.45 a 11 h: part A1
De 11 h a 13 h: part A2

Tarda
De 14.30 a 15.30: part B2
De 15.30 a 17.30: part B1
 
Descarrega't un resum sobre la durada i ponderació de les diferents parts de la prova


3. Material per al desenvolupament de la prova

 
Descarrega't el llistat amb el material necessari per a fer la prova

4. Horaris i lloc on es realitza la prova específica d'accés per al curs 2019-2020

La prova es desenvolupa en diversos campus de l'ESDAP Catalunya: Deià, Olot, Vic i  Ondara (Tàrrega). Els estudiants que han sol·licitat com a primera opció estudiar al Campus Llotja, Deià, Pau Gargallo i Serra i Abella realitzaran la prova al Campus Deià. Els que han indicat com a primera opció el Campus Ondara, Olot i Vic, realitzaran la prova als Campus d'Ondara, Olot i Vic respectivament.

 
Horari i lloc en què es desenvoluparà la prova – Juny 2019
Models de prova

Vegeu models de les diverses parts de la prova a l' apartat Models de prova 2016
 

 

La prova específica d'accés consta de dues parts:

 1. La part A té per objecte comprovar la possessió, en grau suficient, dels coneixements i habilitats adequats per accedir als ensenyaments. (50 %)
 2. La part B té per objecte comprovar la possessió de les capacitats necessàries per cursar amb aprofitament els ensenyaments. (50 %)
Cal superar ambdues parts de la prova.

Models de prova

Part A

 

INSCRIPCIÓ A LA PROVA ESPECÍFICA D'ACCÉS_PREINSCRIPCIÓ

La sol·licitud d’inscripció a la prova específica d’accés és també la preinscripció als ensenyaments artístics superiors de disseny.

Les persones interessades poden inscriure’s en un mínim d’una opció i un màxim de vuit combinacions entre campus i especialitats. La sol·licitud d’inscripció, juntament amb la documentació que l’acompanya, s'ha de presentar a la secretaria del campus ESDAP Catalunya triat com a primera opció.

Instruccions per a la inscripció a la prova setembre: (de l'1 al 4 de setembre de 2019) - Dia límit pagament prova> 4 de setembre
Instruccions per a la inscripció a la prova juny: (del 6 de maig a l'1 de juny de 2019)

 1. Omple el Formulari d'inscripció, (accés a la preinscripció online) és important tenir cura de emplenar tots els camps.
 2. Presenta els documents que corresponguin, segons la teva situació acadèmica (veure criteris i procediments d’admissió, accés directe, trasllat,…), al campus que has triat en primera opció.
 3. Quan la secretaria del campus hagi verificat l'autenticitat i idoneïtat dels documents, podràs descarregar-te a través de l'aplicació, un document amb codi de barres per poder fer el pagament de la inscripció.
 4. Abans de la publicació de la llista definitiva d’admesos a les proves, caldrà que hagis esmenat els defectes de la documentació aportada ( si fos el cas), i hagis fet el pagament.
 
 Formulari d'inscripció


MATRÍCULA

Tots els estudiants de nou ingrés s’han de matricular de 1r curs complet.

 
Accés a matrícula

 

A. Instruccions per a formalitzar la matrícula:

 1. Omple el formulari de matrícula, és important tenir cura de completar tots els camps.
 2. L’alumnat que desitgi sol·licitar reconeixement de crèdits, ho ha de fer constar en el moment de formalitzar la matrícula, marcant la casella 'Sol·licitaré reconeixement de crèdits'.
 3. L’aplicació permet imprimir el resguard de sol·licitud de matrícula i realitzar el pagament, mitjançant targeta (online) o per caixer automàtic (mitjançant un document amb codi de barres que s’ha de descarregar el propi estudiant des de la aplicació). El pagament es pot fer fraccionat en dos terminis.
 4. El pagament de l’import de matriculació s’ha d’efectuar en les dates de matrícula assignada per a cada cas. S’estableixen 2 períodes d’adjudicació.

B. Reconeixement de crèdits

Cal presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits –juntament amb la documentació demanada en cada cas– a la secretaria del campus on es cursaran els estudis.

C. Adjudicació de places

1a adjudicació ( del 2 al 6 de juliol de 2019 )

Els estudiants, amb adjudicació de la seva primera opció, que no hagin formalitzat la matrícula –o no hagin fet efectiu el pagament de l’import– durant el termini que tenen establert s’entén que renuncien a l’adjudicació donada i perdran la plaça. Els estudiants, amb adjudicació a 2a-8a opció, que no hagin formalitzat la matrícula –o no hagin fet efectiu el pagament de l’import– durant el termini que tenen establert opten a la 2a adjudicació de les possibles places vacants. Si es formalitza la matrícula s’entén que l’alumne/a no pot renunciar a la plaça a la que s’ha matriculat.

Els criteris de barem  serán sempre i en cada cas la nota més alta, mai el campus escollit.

2a adjudicació ( del 9 al 12 de juliol de 2019)

En el cas que l’estudiant no es matriculi a la plaça adjudicada, aquesta plaça es trasllada a les places vacants de setembre.

Opcions preinscripció setembre

En el cas que l’estudiant, després del segon barem no hagi tingut cap adjudicació, pot tornar a participar a la convocatòria extraordinària de setembre si hi ha places vacants. Si aquest estudiant vol mantenir la mateixa nota de la prova de juny amb les opcions triades de campus i especialitat, caldrà que cliqui el botó que apareix a tal efecte en la sol·licitud de preinscripció a la prova específica de setembre. Si es clica aquest botó l’estudiant no podrà optar a la preinscripció de la prova específica de setembre per millorar nota o realitzar un canvi de campus i/o especialitat. Recordar que després de la realització de la prova específica de setembre sempre es tindrà en compte la millor nota de les proves d’accés realitzades (juny-setembre).

En el cas que l’estudiant, després del segon barem, no s’hagi matriculat a la plaça adjudicada pot tornar a participar a la convocatòria extraordinària de setembre si hi ha places vacants. Si aquest estudiant vol mantenir la mateixa nota de la prova de juny amb les opcions triades de campus i especialitat, caldrà que ho comuniqui per instància a la secretaria del campus de referència a les dates publicades al calendari del web. Recordar que després de la realització de la prova específica de setembre sempre es tindrà en compte la millor nota de les proves d’accés realitzades (juny-setembre).


Tots els estudiants que han formalitzat la matrícula hauran de guardar i presentar el resguard de pagament a la secretaria del campus on s’han matriculat  (màxim 17 de juliol) –en l’horari d’atenció d’aquesta– juntament amb la documentació següent: • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) o número de afiliació a la Seguretat Social. • Resguard de la sol·licitud del títol (de CF o de Batxillerat) si no es va presentar en el seu moment. • Còpia del resguard del pagament de l’import de la matrícula. En cas de comptar amb algun tipus de bonificació o exempció s’ha d’aportar la documentació oficial que ho acrediti.

Fins que no s’hagi realitzat el pagament i els tràmit descrits l’estudiant no serà alumne/a de l’ESDAP Catalunya i en cap cas podrà assistir a les classes, ni ser avaluat, ni rebrà el nom d’usuari i contrasenya que li permetran l’accés al campus virtual de l’ESDAP Catalunya.
 


Calendari d'inscripció i matrícula / Curs 19/20

 
Descarrega't el calendari d'inscripció i matrícules per al curs 19/20